ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/21927/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7-%28%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%29

سخنرانی%20در%20جمع%20مسئولان%20صدا%20و%20سیما%20(رسالت%20و%20جایگاه%20صدا%20و%20سیما)