ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/2193/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%28%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%29

سخنرانی%20در%20جمع%20کشیشهای%20مسیحی%20(وظایف%20روحانیت%20مسیح)