ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/21992/%D9%86%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C

نهراسیدن%20از%20تهدید%20نظامی%20و%20محاصره%20اقتصادی‌