ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/22088/%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%8C-%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7

محاکمه%20شاه،%20محاکمه%20روسای%20جمهور%20امریکا