ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/22164/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%B9%D9%86%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D8%A7

جمهوری%20اسلامی%20یعنی%20حکومت%20خدا%20و%20قانون%20خدا