ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/22278/%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%D9%85%D8%AA-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%85

از%20خدای%20تبارک%20و%20تعالی%20عظمت%20ملت%20شریف%20اسلام%20را%20خواهان%20هستم