ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/22279/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%B9%DB%8C%D8%AF

توجه%20ویژه%20به%20مستضعفین%20در%20ایام%20عید