ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/2228/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%28%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C--%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%29

سخنرانی%20در%20جمع%20جانبازان%20و%20پرستاران%20آنها%20(اظهار%20همدردی-%20کارشکنیهای%20دشمن)