ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/22328/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%28%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%29

سخنرانی%20در%20جمع%20کارکنان%20صنایع%20دفاع%20(خدمت%20به%20اسلام%20و%20کشور)