ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/22330/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%28%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%29

سخنرانی%20در%20جمع%20اصناف%20و%20بازاریان%20سراسر%20کشور%20(لزوم%20حمایت%20بازار%20از%20دولت)