ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/22331/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%86%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%28%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C%29

سخنرانی%20در%20جمع%20پرسنل%20نیروی%20هوایی%20و%20کارکنان%20هواپیمایی%20(رمز%20پیروزی)