ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/22407/%D8%B7%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%88-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%AF

طرفین%20شرق%20و%20غرب%20با%20انسانها%20مخالفند