ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/22428/%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C

مدعیان%20دروغین%20طرفداری%20از%20اسلام%20و%20مسلمین‌