ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/22494/%DA%86%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7

چه%20هواهای%20نفسانی%20ما%20غلبه%20کرد%20بر%20دعوتهای%20آنها