ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/22495/%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

آنهایی%20هستند%20که%20در%20آن%20عالم%20گرفتاریشان%20زیاد%20است