ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/22538/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%28%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86%29

سخنرانی%20در%20جمع%20ائمه%20جماعات%20خراسان%20و%20روحانیون%20(توصیه%20به%20روحانیون)