ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/22553/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%28%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C--%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%29

سخنرانی%20در%20جمع%20دانشجویان%20دانشگاه%20تهران%20(تحول%20درونی-%20اتحاد%20حوزه%20و%20دانشگاه)