ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/22592/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%28%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%29

سخنرانی%20در%20جمع%20فرماندهان%20سپاه%20و%20مسئولین%20ارتش%20(وحدت%20اقشار%20جامعه)