ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/22618/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%28%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1--%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%29

سخنرانی%20در%20جمع%20بازاریان%20تهران%20(اهمیت%20بازار-%20مراعات%20احکام%20اسلامی%20در%20بازار)