ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/22633/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF

روحانی%20مبارز%20و%20متعهد