ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/2265/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%28%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%29

پیام%20به%20ملت%20ایران%20در%20سالگرد%20پیروزی%20انقلاب%20(استمرار%20مبارزه%20تا%20قطع%20وابستگی)