ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/22650/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%E2%80%8C

سخنرانی%20در%20جمع%20مردم%20و%20فراخوانی%20توده‌ها%20به%20شرکت%20در%20رفراندم‌