ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/22652/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D9%82%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%28%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%29

سخنرانی%20در%20جمع%20اعضای%20جامعه%20زنان%20خارجی%20مقیم%20ایران%20(مدعیان%20حقوق%20بشر)