ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/22654/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%28%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA--%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%29

سخنرانی%20در%20جمع%20مردم%20(جایگاه%20شهادت-%20نقش%20شهید%20مرتضی%20مطهری%20در%20انقلاب)