ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/22655/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%28%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%84%D9%88%D8%A8-%D9%85%D9%84%D8%AA%29

سخنرانی%20در%20جمع%20بانوان%20جنوب%20تهران%20(جلوه‌های%20ایمان%20در%20قلوب%20ملت)