ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/22659/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%8E%D9%85%D9%8E%D8%B3%D9%8E%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%28%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%29

سخنرانی%20در%20جمع%20عشایر%20مَمَسَنی%20و%20دانشجویان%20یزد%20(چگونگی%20قیام%20پیامبران)