ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/2274/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%28%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%29

پیام%20به%20ملت%20ایران%20در%20هفته%20بسیج%20(استقبال%20جوانان%20از%20بسیج%20عمومی)