ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/2315/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%28%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%29

پیام%20به%20ملت%20ایران%20(اخراج%20ایرانیان%20از%20عراق)