ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/2316/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D9%BE-%DA%98%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%28%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%29

پیام%20به%20پاپ%20ژان%20پل%20دوم،%20رهبر%20کاتولیکهای%20جهان%20(عدم%20نگرانی%20از%20قطع%20رابطه%20با%20امریکا)