ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/2320/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%B3-%28%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%88-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A2%D9%86%29

پیام%20به%20ملت%20ایران%20به%20مناسبت%20حادثه%20طبس%20(اشتباه%20کارتر%20و%20نتایج%20آن)