ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/2334/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C-%DA%86%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%84%DB%8C%26zwnj%3B

حکم%20انتصاب%20آقای%20مصطفی%20چمران%20به%20سمت%20مشاور%20شورای%20عالی%20دفاع%20ملی‌