ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/23562/%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85

در%20انتظار%20طلوع%20|%20قسمت%20سی%20و%20هفتم