ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/2369/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF

حکم%20تشکیل%20ستاد%20انقلاب%20فرهنگی%20به%20اعضای%20منتخب%20ستاد