ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/2408/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%28%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%29

سخنرانی%20در%20جمع%20اعضای%20کنگره%20آزادی%20قدس%20(بازگشت%20به%20اسلام%20واقعی)