ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/2413/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%28%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA--%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%29

سخنرانی%20در%20جمع%20مسئولین%20قضایی%20کشور%20(اهمیت%20قضاوت-%20لزوم%20نظم%20در%20امور)