ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/2420/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%28%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%29

نامه%20به%20وزیر%20مسکن%20(تایید%20لزوم%20هماهنگی%20بنیاد%20مسکن%20با%20این%20وزارتخانه)