ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/243/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%28%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C%D9%87%29

نامه%20به%20آقای%20محمد%20علی%20نصرآبادی%20(پاسخ%20به%20سوالات%20شرعیه)
11