ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/24373/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D8%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA...

اعتبار%20مکتب%20ما،%20بسته%20به%20اعمال%20ماست...