ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/2446/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B9%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C-%28%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87%26zwnj%3B%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%29

نامه%20به%20آقای%20مرعشی%20نجفی%20(عدم%20وجود%20اختلافات%20ریشه‌دار%20بین%20متصدیان%20امور)