ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/2456/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88--%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%28%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF%29

پیام%20رادیو-%20تلویزیونی%20به%20ملت%20و%20ارتش%20ایران%20و%20عراق%20(تفاوت%20انگیزه%20دو%20کشور%20در%20جنگ)