ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/2462/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%26zwnj%3B

حکم%20به%20آقای%20ربانی%20شیرازی%20جهت%20رسیدگی%20به%20مشکلات%20منطقه%20فارس‌
11