ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/2466/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF%26zwnj%3B

مصاحبه%20با%20خبرنگاران%20خارجی%20در%20مورد%20سرنوشت%20جنگ‌