ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/2471/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%28%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%29

سخنرانی%20در%20جمع%20سفرای%20کشورهای%20اسلامی%20(وظیفه%20دولتها%20در%20قبال%20تجاوز%20عراق)