ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/2474/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%28%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%84%DB%8C%29

سخنرانی%20در%20جمع%20دانشجویان%20مسلمان%20پیرو%20خط%20امام%20(شکست%20قدرتهای%20پوشالی)