ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/2476/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%28%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%29

سخنرانی%20در%20جمع%20مسلمانان%20پاکستانی%20(سکوت%20مسلمین%20در%20مقابل%20تجاوزات%20عراق)