ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/2480/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%28%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%29

سخنرانی%20در%20جمع%20فارغ%20التحصیلان%20آموزشگاه%20افسری%20(وظایف%20نیروهای%20مسلح)