ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/2503/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%28%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%29

سخنرانی%20در%20جمع%20اعضای%20سمینار%20نهضت%20سوادآموزی%20(همراهی%20آموزش%20با%20تربیت)