ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/2519/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%26zwnj%3B%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D9%88-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF%26zwnj%3B

پیام%20یازده%20ماده‌ای%20به%20نیروهای%20مسلح%20و%20ملت%20ایران%20درباره%20امور%20مربوط%20به%20جنگ‌