ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/2543/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%85-%28%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%29

پیام%20تشکر%20به%20آقای%20ژان%20پل%20دوم%20(تبریک%20سالگرد%20پیروزی%20انقلاب)