ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/2573/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-12-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%82%D9%85-%28%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%29

سخنرانی%20در%20جمع%20بانوان%20موسسه%2012%20فروردین%20قم%20(نقش%20زن%20در%20جامعه)